صفحه اصلی

فن آوران سنجش پرتوهای یونساز

با توجه به افزایش روزافزون مراکز پرتودرمانی و به کارگیری شتابدهندههای پیشرفته در کشور جهت درمان بیماران سرطانی و لزوم ارتقاء سطح کیفی درمان، شرکت فنآوران سنجش پرتوهای یونساز در راستای نیاز مراکز رادیوتراپی کشور به تجهیزات جانبی دستگاههای پرتودرمانی و خدمات موردنیاز در زمینه دزیمتری، کالیبراسیون و کنترل کیفی، فعالیتهایی را در زمینۀ تأمین نیازهای مذکور از سال 1391 آغاز نموده است.