تجهیزات جانبی دزیمتری

محفظه پرتودهی و نگهداری دزیمترهای ترمولومینسانس (TLD Holder)

محفظۀ آنیلینگ دزیمترهای ترمولومینسانس (TLD Anneling)

صفحۀ نگهدارندۀ بلوکهای حفاظ (Shield Tray)

سیستم کنترل کیفی ایزوسنتر شتابدهنده (Isocenter QC Set)