درباره ما

با توجه به افزایش روزافزون مراکز پرتودرمانی و به کارگیری شتابدهندههای پیشرفته در کشور جهت درمان بیماران سرطانی و لزوم ارتقاء سطح کیفی درمان، شرکت فنآوران سنجش پرتوهای یونساز در راستای نیاز مراکز رادیوتراپی کشور به تجهیزات جانبی دستگاههای پرتودرمانی و خدمات موردنیاز در زمینه دزیمتری، کالیبراسیون و کنترل کیفی، فعالیتهایی را در زمینۀ تأمین نیازهای مذکور از سال 1391 آغاز نموده است.

اهم فعالیت‏های مذکور عبارتند از:

-طراحی و ساخت انواع فانتومهای دزیمتری

-طراحی و ساخت انواع تجهیزات کنترل کیفی دستگاه‏های پرتودرمانی

-مشاوره و ارائۀ خدمات فنی در زمینۀ دزیمتری و کالیبراسیون و انجام محاسبات حفاظ در پرتوپزشکی

-آموزش تئوری و عملی دزیمتری و کنترل کیفی

-تأمین و عرضه دستگاههای سنجش پرتو فردی و محیطی مطابق با نیاز مراکز کار با پرتو

امیدواریم بتوانیم در جهت بهبود سطح کیفی درمان بیماران سرطانی و تامین بخش کوچکی از نیازهای مراکز کار با پرتو به خصوص مراکز پرتودرمانی و پزشکی هسته‏ای قدم موثری برداشته باشیم.