خدمات

خدمات

 

  •     ارائه مشاوره و خدمات فنی موردنیاز جهت اخذ پروانه اشتغال به کار با پرتو جهت مراکز پرتو پزشکی کشور (رادیوتراپی، رادیولوژی، پزشکی هسته‎ای و .........)
  •     انجام محاسبات حفاظ برای اتاق‎های درمان (بونکر) شتابدهنده‎های پرتودرمانی و براکی‏‎تراپی و مراکز PET- CT، پزشکی هسته‎ای و رادیولوژی
  •     آموزش تئوری و عملی دزیمتری و کنترل کیفی در مراکز پرتودرمانی کشور
  •     کالیبراسیون دستگاه‎های سنجش اکتیویته رادیوداروها در پزشکی هسته‎ای (دز کالیبراتور) برای تمام رادیوداروهای مورد استفاده و ارائه گواهی کالیبراسیون مورد تأیید واحد قانونی کشور
  •     تأمین و عرضه دزیمترهای فردی و محیطی مطابق با نیاز مراکز کار با پرتو
  •     ارائه مشاوره در امر خرید تجهیزات پرتودرمانی و سیستم‎های دزیمتری مطابق با نیاز مراکز
  •     انجام Commissioning و آزمون‎های Acceptance Testing برای شتابدهنده‎ها و تجهیزات پرتودرمانی
  •     دزیمتری باریکه‌‎های فوتون و الکترون شتابدهنده‎های پرتودرمانی و براکی‎تراپی براساس پروتکل‎های بین‎المللی.